ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು
ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಡಾ: ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಛೇರಿ : 080-22115551
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ : —

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್.,
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಛೇರಿ : 080-22254820
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ : —

ಶ್ರೀ ವಿ. ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್.,
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ)
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು..

ಕಛೇರಿ : 080-23118842
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ

ಶ್ರೀ ವಿಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಕಾಶ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್.,
ಆಯುಕ್ತರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಛೇರಿ : 080-22253783
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ : —

ಡಾ|| ಹೆಚ್. ನಟರಾಜ್
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಡಾ: ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಛೇರಿ : 080-22253783
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ : 94808-86251

ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಚರ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಛೇರಿ : 080-23480179
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ: 99006-34181