ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ    ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ       

ಹೆಸರು            

ಹುದ್ದೆ    ವಿಭಾಗ      ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ   
1 ಶ್ರೀ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು           ವಾಣಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ         9480886254
2 ಶ್ರೀ. ಟಿ ಬದರಿನಾರಾಯಣ ರಾವ್   ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು            ಅಭಿವೃದ್ಧಿ      8884443405
3 ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ & ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋದನೆ    9480886256
4 ಶ್ರೀ.ಮೊನಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆಡಳಿತ             8884443401
5 ಶ್ರೀ. ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಬಿ ಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು            ತಾಂತ್ರಿಕ        9480886292
6 ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಸೂಯಮ್ಮ ಜೆ ಎನ್          ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ವಾಣಿಜ್ಯ 9480886259
7 ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎನ್  ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು          ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 9480886257
8 ಶ್ರೀ. ಮುನಿರಾಜು ಎಂ  ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು     ಆಡಳಿತ              9480886260
9 ಶ್ರೀ. ದಾಮೋದರ   ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು     ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ 9480886287
10 ಶ್ರೀ. ನಾಗರಾಜ ರಾವ್ ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾ ರರು ಆಡಳಿತ         8884443400
11 ಶ್ರೀ. ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಎಂ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು            ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ      9945826110
12 ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಎಂ     ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು        ಆಡಳಿತ      9513733886
13 ಶ್ರೀ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರ್             ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು            ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 9480886284
14 ಶ್ರೀ. ಹರಿರಾಂ ಬಾಬು  ಸಹಾಯಕರು ತಾಂತ್ರಿಕ        9480886264
15 ಶ್ರೀಮತಿ. ಮುನಿರತ್ನ ಎಂ    ಸಹಾಯಕರು  ಆಡಳಿತ              8884443406
16 ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿ    ಸಹಾಯಕರು    ವಾಣಿಜ್ಯ          9480886265
17 ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಎನ್  ಸಹಾಯಕರು         ವ್ಯ. ನಿ ರ  ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು 9513733880
18 ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ್ ಎಂ      ಅನುಚರರು          ವ್ಯ. ನಿ ರ  ವಿಭಾಗ                 
19 ಶ್ರೀ. ಮಣಿ ವಿ ಬಿ       ಅನುಚರರು              ಇತರೆ ವಿಭಾಗ      
20 ಶ್ರೀ. ಗಿರೀಶ್. ಟಿ     ಅನುಚರರು            ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿಭಾಗ       
21 ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅನುಚರರು ಇತರೆ ವಿಭಾಗ