ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ:          #17/5, ಬ್ಲಾಂಗ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಯೂನಿಟಿ ಕಟ್ಟಡ, ಜೆ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560002         

 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ    :          080-22238893 / 22115551 / 22238726

ಇಮೇಲ್ : lidkar2018@gmail.com