ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ:         #೩೨, ಡಾ||. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಲಿಡ್ಕರ್ ಭವನ, ಮಿಲ್ಲರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ಪ್ರದೇಶ, ಯುಎನ್ಐ ಕಟ್ಟಡ ವಿರುದ್ಧ, ವಸಂತ್ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦೦೫೨         

 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ    :          080-22238893 / 22115551 / 22238726

ಇಮೇಲ್ : lidkar2018@gmail.com