ಶ್ರೀ. ಕೆ.ನಾಗರಾಜ
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ದೂ.ಸಂ.: 080-22373841

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕೊ.ಸಂ.146ಎ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಡಾ| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001.

 

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ. ಎಚ್. ಎಲ್. ಪ್ರಭಾಕರ್

ದೂ.ಸಂ.: 080-22230060

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯು.ಐ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಚ್

ಟಿಟಿಎಂಸಿ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಬಿ-ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 027.